1. Ana Sayfa
  2. LiSTEPLUS
  3. Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

Dünya tarihini değiştiren olaylar hangileridir? Tarihteki en önemli savaşlar nelerdir? Tarihin en büyük olayları nelerdir? Matbaanın tarihe katkısı nedir?

Moğollar

Moğol istilası sırasında 3 milyon ila 6 milyon insanın katledildiği bilinmektedir.Acımasız bir hükümdar olan Cengiz Han moğol kabilelerini birleştirdiktn sonra doğuya ve batıya birçok saldırı gerçekleştirmiştir. Moğol imparatorluğu birçok devletin çökmesini sağlamıştır. Japonya’ya dahi çıkartma yapan ilk imparatorluktur. Moğollar Avrupa’nın siyasi güçlerini değiştirmiş,dünyayı dehşete düşürmüştür.

Çok büyük topraklara hükmeden Moğol İmparatorluğu Cengiz Han’ın ölmesinden sonra 6 oğlu tarafından paylaşılmıştır. Bu durum taht kavgalarına sebep olmuştur. Bu nedenle Moğol İmparatorluğu çok uzun süre devam eden imparatorluklardan olamayarak çökmeye mahkum olmuştur. Dünyadaki ilk biyolojik savaş Moğol ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Kırımdaki kaleye bazı cesetleri mancınıklarla fırlatarak halkın ölmesine ve burannın ele geçirilmesine vesile olmuştur. Moğol istilası Türk kavimlerinin Anadoluya göç etmesine ve Anadolunun Türkleşmesine de vesile olmuştur.Ayrıca Abbasi halifeliğini yıkmaları yüzünden hilafet makamı Mısır’a taşınmıştır. Moğol istilaları göçebe hayatında sonunu getirmiş, yerleşik hayata geçilmesine sebep olmuştur.

Matbaanın İcadı 1447

İnsanlık tarihinde yazının keşfi kadar matbaanın bulunması da önemli bir yer tutmaktadır.Matbaanın icadıyla kitap güçlenmiş, bilginin paylaşımı daha kolay ve ekonomik bir hale gelmiştir. İlk matbaayı Alman Johan Gutenberg 1447 yılında icad etmiştir.Ancak daha ilkel matbaalar daha önceki yüzyıllarda Çin ve Japonya tarafından kulanılmış fakat belirtilmemiştir. Johan Gutenberg metal harflerle hareketli basım tekniğini uygulamıştır. Avrupa’da matbaa gelişirken Osmanlı Devleti matbaayı Avrupadan 250 yıllık bir gecikmeyle kullanmaya başlamıştır. Osmanlı’nın matbaayı kurması Lale Devri zamanında gerçekleşmiştir. İk matbaanın kurucusu İbrahim Mütefferika’dır. Ancak İbrahim Mütefferika matbaayı kurduktan sonra dönemin hattatları tarafından ciddi derecede tepki görmüştür.

İstanbulun Fethi 1453

İstanbul Bizans İmparatorluğunun ve Ortadoksluğun başkentiydi. Ancak Bizans İmparatorluğu eski ihtişamlı günlerinden uzaklaşmış, Kostantinopolis ile sınırlı kalmıştı. Bizans İmparatorluğu varlığını devam ettirmek için her türlü yola başvuruyordu. Bu sırada Kostantinopolliyye Osmanlı topraklarının tam ortasında kalmış ve Osmanlı Padişahları burayı 6 defa kuşatmalarına rağmen başarısız olmuşlardır.Surlar ve coğrafi yapısı mükemmel olan bir şehirdi. 1451 yılında Osmanlı tahtına geçen 2. Mehmet zekası ve yeni teknolojisiyle denenmemiş savaş stratejilerini uygulayarak 29 Mayıs 1453 gününde İstanbulu fethetmiştir.

Bu fetih sonucunda Osmanlı Devleti İmparatorluk oldu. Bu fetihle birlikte Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. Her ne kadar Türklerin başarısı olsa da İpek yolunun Osmanlı’nın eline geçmesi Avrupalıların yeni ticaret yolu bulmalarına vesile olmuştur. Yaptıkları keşifler, buldukları farklı deniz yolları ticaretlerini büyütmelerinin sağlamıştır.

Amerika’nın Keşfi

O dönemlerde Dünyanın yuvarlak olduğu kbul ediliyor fakat büyüklüğü hakkında kesin bir bilgi yoktu. Ancak denizciler birkaç defa Amerika kıtasına rastlasalar da buranın keşfedilmemiş bir yer olduğunu bilmiyorlardı.Özellikle Vikingli denizciler birkaç defa Amerikaya gitmişlerdi. Amerika kıtasının gerçek kaşifi Kristof Kolomb Amerika ahkkında detaylı araştırmalar yapmış ve buraya gitmek için finansman aramaya başlamıştır.

4 defa Amerikaya keşif amacıyla girmiştir. İlerleyen zamanda Avrupalılar Amerika’da kolonileşmiş ve bu yeni dünyanın kaynaklarını kullanmaya başlamıştır.Amerika için birçok savaş yapılmış ve Amerika Kıtası Devletlerinin kurulması birkaç yüzyıl içerisinde Dünya’nın tüm düzeninin değişmesine vesile olmuştur.

Rönesans

Rönesans Avrupa’nın yeniden doğuşu anlamına gelir. Orta Çağ Avrupası müslüman coğrafyadan çokça geriye kalmıştı.Ancak İtalya Rönesans hareketlerinin başı oldu. Özellikle haçlı seferleri sırasında hristyanlar müslümanların zenginliklerini ve blginliklerini keşfetti. İnsanlar klise tarafından yönetiliyordu. Ancak matbaanın icadı nedeniyle okuma yazma oranı arttı ve düşünceler değişmeye başladı.Coğrafi keşifler sayesinde Avrupa zenginleşmeye başladı. İstanbulun fethinin ardından burada yaşayan hristyanlar İtalya’ya göç ettiler. Ve düşüncelerini buraya aktardılar. Özellikle Osmanlı ve Emevilerin bilim kitaplarını alarak kendi dillerine çevirdiler.Bu dönemde büyük sanatçılar Avupa’da görünmeye başlandı, sanat ve bilim gelişti.Rönesans Osmanlı Devletini o dönemde pek etkilemedi.Çünkü o dönem Osmanlı Devleti Dünya’nın en kudretli devletiydi. Ve Avruadan çok öndeydi.

Sanayi Devrimi

Sosyal bir akım olarak başlayan Fransız İhtilali Avrupa ve Batı tarafından benimsenmiş ve tarihin dönüm noktalarından birisi olmuştur.Kral ve halkı bilinçlenerekkralın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi olmuşlardır. Fransız ihtilalinin özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce tarzına karşı öncelikle kendi statüsünü korumaya çalışan kralın bu tavrı, her ne kadar ekonoik olmalarına rağmen güçlü olmalarına rağmen soylu sınıfına yükselemeyen burcuvaları da bu akımı desteklemeye itmiştir. Öte yandan kralın istekleri ve vergileri artınca halkın cumhuriyete olan ilgisi artmış ve ihtilal düşüncesi ortaya çıkmıştır.Halkın istekleri kral tarafından reddedilince kral idam edilmiş ve ihtilal başlamıştır.Fransız ihtilali kısa sürede tüm Avrupaya yayılmış ve büyük destek görmüştür. İhtilalin ardından çok uluslu devletlerin sonu gelmeye başlamıştır.Ayrıca bu ihtilal yeniçağın sonunu getirmiş ve yakın çağ başlamıştır. Bu ihtilal Osmanlı Devletinin de çökme sebeplerinden birisidir. Osmanlı Devletinin Avrupa topraklarındaki farklı milletler sürekli isyanlar çıkarmış ve bağımsızlıklarını istemişlerdir. Bu büyü savaşların yaşanmasına sebep olmuştur.

Sanayi Devrimi

Avrupada 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılması Avrupadaki sermaye birikimini arttırmış ve bu rüreç sanayi devrimi olarak adlandırılmıştır. Sanayi devrimi ilk olarak Birleşik Krallık’ta görülmüştür.Batı Avrupa Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramıştır. Nihayetinde büyün dünyaya yayılmış ve kente göçün hızlanmasına sebep olmuştur.Avrupa yüzyıllardır korsanlık ve sömürgecilikle zenginleşmişti. Sömürge Devletleri sömürgelerinden getirdikleri ham maddeleri ülkelerinde işleyerek, büyük bir pazar olarak görülen sömürgelere götürerek buradan para kazanmıştır.Taşıma ve teknolojide meydana gelen değişimler orta sınıfı zenginleştirmiştir. Sanayi devrimi ilerleyen yıllarda petrolün bulunması ve petrol savaşlarının verilmesinin başlangıcı olarak da görülmektedir

  1. Dünya Savaşı, Hiroşimaya atılan atom bombası ve ABD ve SSCB uzay yarışı da Dünya Tarihini değiştiren önemli olaylardandır.
Yorum Yap

Yorum Yap